فوق برنامه ورزشی

زمان استفاده از سالن برای همکاران

14:30 الی 16

روزهای یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه