گالری تصاویر ورزشی

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ۷۶
تیم والیبال کارکنان دانشگاه رودهن
پیاده روی روز تربیت بدنی پیاده روی روز تربیت بدنی
اهداء گل و نثار فاتحه به شهید گمنام در مسیر پیاده روی روز تربیت بدنی اهداء گل و نثار فاتحه به شهید گمنام در مسیر پیاده روی روز تربیت بدنی
عکس دسته جمعی کارکنان دانشگاه به مناسبت گرامی داشت  روز تربیت بدنی  عکس دسته جمعی کارکنان دانشگاه به مناسبت گرامی داشت  روز تربیت بدنی
بانوان همکار دانشگاه رودهن در همایش پیاده روی به مناسبت روز تربیت بدنی بانوان همکار دانشگاه رودهن در همایش پیاده روی به مناسبت روز تربیت بدنی
برگزاری مسابقه در بین همکاران در پایان مسیر پیاده روی برگزاری مسابقه در بین همکاران در پایان مسیر پیاده روی